• Obsługa księgowo-kadrowa

  Jurator Finance & Management oferuje usługi z zakresu księgowości i kadr osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, spółkom prawa handlowego, fundacjom, stowarzyszeniom oraz wspólnotom mieszkaniowym.

  Pomagamy naszym klientom przy zakładaniu i rejestracji spółek również tych z kapitałem zagranicznym.

 • Planowanie, kontroling, analiza finansowa

  Jurator Finance & Management oferuje usługi analizy finansowo-księgowej w zakresie sprzedaży, kosztów, płynności finansowej, nakładów inwestycyjnych. Przygotowujemy prognozy księgowe: bilanse, rachunki zysków i strat, przepływy pieniężne. Obliczamy i przedstawiamy wskaźniki finansowe wraz z komentarzami.

  Wszystkie sprawozdania i analizy są przygotowywane w sposób przystępny i zrozumiały.

 • Usługi dodatkowe

  Jurator Finance & Management oferuje usługi w zakresie pełnego doradztwa gospodarczego i finansowego, które pomogą zapewnić twojej firmie poprawę efektywności funkcjonowania oraz jej stabilny rozwój.

  Rozwiązujemy bieżące problemy dotyczące zarządzania na poziomie strategicznym i operacyjnym.

 • 1
 • 2
 • 3

Najnowsze na blogu

Jednolity Plik Kontrolny "JPK"

1. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny to elektroniczny plik zawierający szczegółowe dane podatkowe dotyczące działalności firmy. Ministerstwo Finansów określiło wzory siedmiu plików kontrolnych:

• Księgi rachunkowe (JPK_KR) – dotyczy prowadzących pełne księgi rachunkowe;

• Wyciąg bankowy (JPK_WB) – dotyczy rachunków bankowych związanych z prowadzeniem działalności;

• Magazyn (JPK_MAG) – dotyczy prowadzących gospodarkę magazynową;

• Ewidencja zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) – zawiera ewidencję zakupów VAT oraz ewidencję sprzedaży VAT;

• Faktury VAT (JPK_FA) – dotyczy wszystkich wystawiających faktury VAT; zawiera dane z faktur sprzedaży (faktury zakupu nie podlegają strukturze JPK);

• Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (JPK_PKPIR) – dotyczy prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów;

• Ewidencja przychodów (JPK_EWP) – dotyczy prowadzących ewidencję przychodów – opodatkowani na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

Organom podatkowym przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać w okresach miesięcznych tylko JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT (art. 82 § 1b znowelizowanej w dniu 13 maja 2016 Ordynacji Podatkowej). Pozostałych plików podatnik nie ma obowiązku przekazywać okresowo, a jedynie na żądanie organów skarbowych (art. 193a. § 1 znowelizowanej w dniu 20 października 2015 Ordynacji Podatkowej). Obowiązek tworzenia wszystkich siedmiu plików JPK na wezwanie US wejdzie w życie od lipca 2018 roku.

2. Kto składa JPK?

Od 2018 roku obowiązkiem przesyłania JPK objęci zostaną wszyscy podatnicy VAT, czyli jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, jawne, spółki z o.o., które są zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT. Obowiązek wysyłki plików nie będzie dotyczył jedynie tych firm, które

wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług. Jednolity Plik Kontrolny przesyłany będzie wyłącznie w formie elektronicznej, w określonym układzie i formacie (XML), przy użyciu podpisu elektronicznego. Jest to jedyna dopuszczalna przez Ministerstwo Finansów forma dostarczenia tych danych. Termin wysyłki plików JPK jest identyczny z terminem złożenia deklaracji VAT-7, a więc do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą dane zawarte w pliku. Wysyłanie pliku kontrolnego jest jednak obowiązkiem niezależnym od wysłania deklaracji VAT-7, oznacza to, że samo wysłanie JPK nie zwalnia przedsiębiorcy z wysyłania również deklaracji VAT-7. Co istotne, obowiązek comiesięcznego wysyłania JPK dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców – również tych, którzy rozliczają się kwartalnie. Podatnicy Ci będą mogli nadal składać deklarację co trzy miesiące, jednak JPK_VAT będą musieli przesyłać co miesiąc. Nie będzie zatem możliwości wysyłki plików w okresach kwartalnych.

3. JPK_VAT, czyli ewidencja zakupu i sprzedaży

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT, czyli JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Taki raport należy przesłać do 25 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla zatem dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane te powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego ma na celu usprawnienie i zwiększenie efektywności kontroli podatkowych. Przedsiębiorcy zyskają więcej komfortu (m.in. skróceniu ulegnie czas kontroli skarbowych), a organy skarbowe sprawne narzędzie do uszczelnienia systemu VAT.

4. Co grozi na niewysłanie JPK?

JPK ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. Zgodnie z art. 80 Kodeksu karnego skarbowego niezłożenie informacji podatkowej traktowane jest jako przestępstwo i podlega karze grzywny od 10 do 120 stawek dziennych. Stawki te są ustalane indywidualnie przez sąd, który bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego sytuację majątkową, rodzinną oraz możliwości zarobkowe. Należy zatem rzetelnie podejść do obowiązku jakim jest sporządzanie i wysyłanie pliku JPK_VAT.

Zamów rozmowę

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
Captcha Image
Reload image challenge

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek).