Umowy zlecenia – nowe zasady podlegania ubezpieczeniom

Od 1 stycznia 2016 roku w życie wchodzą zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych. W ramach rządowej walki ze „śmieciówkami” ozusowaniu zaczną podlegać umowy zlecenia nieprzekraczające najniższej krajowej kwoty wynagrodzenia (w 2016 roku 1850 złotych brutto).

1. Składki ZUS dla zleceniobiorców

Od 01.01.2016 roku nadrzędną zasadą podlegania ubezpieczeniom społecznym będzie kwestia wysokości łącznej podstawy wymiaru składek. Oznacza to, ze jeżeli pracownik podlega ubezpieczeniu z kilku tytułów, obowiązkowe składki będą odprowadzane od tych, które łącznie nie przekraczają kwoty minimalnego wynagrodzenia. Na przykład, wykonując dwie umowy zlecenia na łączną kwotę 1700 złotych (niższą niż minimalne wynagrodzenie), od obu trzeba będzie odprowadzić zarówno składki emerytalną i rentową, jak również zdrowotną (dotychczas składki obowiązywały tylko od jednej umowy – od kolejnych wystarczało odprowadzać jedynie składkę zdrowotną). Natomiast w przypadku gdy pierwsza umowa opiewa na kwotę co najmniej minimalnej krajowej, odprowadzanie składek od drugiej i kolejnych umów jest dobrowolne.

2. Składki ZUS dla przedsiębiorców, jednocześnie wykonujących umowę zlecenie

Dotychczas przedsiębiorca wykonujący równocześnie umowę zlecenie mógł wybrać tytuł podlegania obowiązkowym ubezpieczeniem, jeżeli zlecenie było równe co najmniej podstawie wymiaru składek obowiązującej przy prowadzeniu działalności (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia dla płacących pełne składki ZUS lub 30% płacy minimalnej dla osób na preferencyjnym zusie). Przy niższej kwocie zlecenia, obowiązkowym tytułem do ubezpieczenia była działalność gospodarcza.

W przyszłym roku nie zmieni się sytuacja dla przedsiębiorców płacących pełne składki ZUS. Zasady podlegania ubezpieczeniom z tytułu działalności gospodarczej i umowy zlecenia zmienią się natomiast w przypadku przedsiębiorców korzystających z preferencyjnego ZUS. Składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z tytułu działalności będą dobrowolne przy umowie zleceniu na co najmniej minimalną krajową lub odwrotnie – umowa zlecenie będzie dobrowolnym tytułem do ubezpieczenia w przypadku zadeklarowania przez przedsiębiorcę kwoty minimalnego wynagrodzenia jako podstawy wymiaru składek z działalności gospodarczej.

Nowe przepisy nie przewidują zmian w umowach zawieranych ze studentami do 26 roku życia oraz w umowach o dzieło.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek).