Zmiany w prawie pracy w 2016 roku

W związku z nowelizacją Kodeksu Pracy z 25 czerwca 2015, na początku 2016 roku w życie wejdzie szereg przepisów, które znacząco wpłyną na polski rynek pracy.

1. Zmiany w Kodeksie Pracy

Po nowelizacji, w Kodeksie Pracy zostają tylko 3 rodzaje umów o pracę:

· Umowa na okres próbny – możliwość zawarcia tylko jednej umowy z danym pracownikiem na maksymalnie 3 miesiące, z wyjątkiem sytuacji, w której pracownik miałby wykonywać inny rodzaj pracy lub od ostatniej takiej umowy z tym pracownikiem upłynęło 3 lata – wtedy możliwa jest kolejna.

· Umowa na czas określony – ograniczenie w liczbie zawieranych umów (maksymalnie 3)
i czasie trwania (do 33 miesięcy), przy czym nie będą miały znaczenia przerwy między kolejnymi umowami terminowymi; przekroczenie limitu 33 miesięcy lub zawarcie czwartej umowy będzie automatycznie uznawane za zatrudnienie na czas nieokreślony. Wyjątki stanowią: umowy okresowe w celu zastępstwa, z pracownikami sezonowymi lub na czas kadencji.

· Umowa na czas nieokreślony.

Zrezygnowano z możliwości zawierania umów na zastępstwo oraz na wykonanie określonej pracy.

Zmiany nastąpią również w zakresie wypowiadania umów terminowych. Okres wypowiedzenia umowy na czas określony zostanie powiązany ze stażem pracy pracownika w danej firmie i zrównany z okresem wypowiedzenia obowiązującym przy umowach na czas nieokreślony, tj. przy stażu pracy do 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, od 0,5 roku do 3 lat – 1 miesiąc wypowiedzenia, a powyżej 3 lat – 3 miesiące.

2. Co z umowami zawartymi przed wejściem w życie nowych przepisów?

Nowe przepisy nie będą miały wpływu na umowy na wykonanie określonej pracy, trwające w dniu wejścia w życie nowelizacji, oraz umowy okresowe, wypowiedziane przed tym dniem. W ich wypadku zastosowanie będą miały dotychczasowe przepisy.

Nowelizacja dotyka głównie umów na czas określony, w związku z czym, również przepisy przejściowe dotyczą przede wszystkim tej kategorii. Umowa na czas określony trwająca w momencie wejścia w życie nowych przepisów, będzie traktowana jako pierwsza z trzech możliwych umów terminowych, a dopuszczalny czas jej trwania (do 33 miesięcy) będzie liczony od dnia zmiany przepisów. Także staż pracy – brany pod uwagę przy ustalaniu zasad wypowiedzenia - trwającej umowy na czas określony będzie naliczany jedynie od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Natomiast w przypadku umów na czas nieokreślony, do stażu pracy u danego pracodawcy zaliczone będą także okresy zatrudnienia przed dniem wejścia w życie ustawy.

Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1220) wejdzie w życie 22 lutego 2016 roku.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek).