Jednolity Plik Kontrolny "JPK"

1. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny to elektroniczny plik zawierający szczegółowe dane podatkowe dotyczące działalności firmy. Ministerstwo Finansów określiło wzory siedmiu plików kontrolnych:

• Księgi rachunkowe (JPK_KR) – dotyczy prowadzących pełne księgi rachunkowe;

• Wyciąg bankowy (JPK_WB) – dotyczy rachunków bankowych związanych z prowadzeniem działalności;

• Magazyn (JPK_MAG) – dotyczy prowadzących gospodarkę magazynową;

• Ewidencja zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) – zawiera ewidencję zakupów VAT oraz ewidencję sprzedaży VAT;

• Faktury VAT (JPK_FA) – dotyczy wszystkich wystawiających faktury VAT; zawiera dane z faktur sprzedaży (faktury zakupu nie podlegają strukturze JPK);

• Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (JPK_PKPIR) – dotyczy prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów;

• Ewidencja przychodów (JPK_EWP) – dotyczy prowadzących ewidencję przychodów – opodatkowani na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

Organom podatkowym przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać w okresach miesięcznych tylko JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT (art. 82 § 1b znowelizowanej w dniu 13 maja 2016 Ordynacji Podatkowej). Pozostałych plików podatnik nie ma obowiązku przekazywać okresowo, a jedynie na żądanie organów skarbowych (art. 193a. § 1 znowelizowanej w dniu 20 października 2015 Ordynacji Podatkowej). Obowiązek tworzenia wszystkich siedmiu plików JPK na wezwanie US wejdzie w życie od lipca 2018 roku.

2. Kto składa JPK?

Od 2018 roku obowiązkiem przesyłania JPK objęci zostaną wszyscy podatnicy VAT, czyli jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, jawne, spółki z o.o., które są zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT. Obowiązek wysyłki plików nie będzie dotyczył jedynie tych firm, które

wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług. Jednolity Plik Kontrolny przesyłany będzie wyłącznie w formie elektronicznej, w określonym układzie i formacie (XML), przy użyciu podpisu elektronicznego. Jest to jedyna dopuszczalna przez Ministerstwo Finansów forma dostarczenia tych danych. Termin wysyłki plików JPK jest identyczny z terminem złożenia deklaracji VAT-7, a więc do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą dane zawarte w pliku. Wysyłanie pliku kontrolnego jest jednak obowiązkiem niezależnym od wysłania deklaracji VAT-7, oznacza to, że samo wysłanie JPK nie zwalnia przedsiębiorcy z wysyłania również deklaracji VAT-7. Co istotne, obowiązek comiesięcznego wysyłania JPK dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców – również tych, którzy rozliczają się kwartalnie. Podatnicy Ci będą mogli nadal składać deklarację co trzy miesiące, jednak JPK_VAT będą musieli przesyłać co miesiąc. Nie będzie zatem możliwości wysyłki plików w okresach kwartalnych.

3. JPK_VAT, czyli ewidencja zakupu i sprzedaży

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT, czyli JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Taki raport należy przesłać do 25 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla zatem dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane te powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego ma na celu usprawnienie i zwiększenie efektywności kontroli podatkowych. Przedsiębiorcy zyskają więcej komfortu (m.in. skróceniu ulegnie czas kontroli skarbowych), a organy skarbowe sprawne narzędzie do uszczelnienia systemu VAT.

4. Co grozi na niewysłanie JPK?

JPK ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. Zgodnie z art. 80 Kodeksu karnego skarbowego niezłożenie informacji podatkowej traktowane jest jako przestępstwo i podlega karze grzywny od 10 do 120 stawek dziennych. Stawki te są ustalane indywidualnie przez sąd, który bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego sytuację majątkową, rodzinną oraz możliwości zarobkowe. Należy zatem rzetelnie podejść do obowiązku jakim jest sporządzanie i wysyłanie pliku JPK_VAT.

Skutki wycofania samochodu z działalności gospodarczej

Samochody są jednymi z najpowszechniejszych rzeczy wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak ciągłe zmiany w przepisach dotyczących zaliczania wydatków z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodu oraz kolejne nowelizacje ustawy o VAT znacząco komplikują dokonywanie rozliczeń. I o ile samochody ciężarowe zazwyczaj nie stanowią problemu, o tyle rozliczenia związane z samochodami osobowymi mogą rodzić sporo wątpliwości, zwłaszcza w momencie rezygnacji z ich użytkowania.

1. Wycofanie samochodu osobowego z ewidencji środków trwałych

Wydaje się, że budzącą najmniej wątpliwości i najprostszą w rozliczaniu formą wykorzystywania w działalności gospodarczej samochodu osobowego jest jego wciągnięcie do ewidencji środków trwałych. Wtedy wszystkie wydatki związane z jego bieżącą eksploatacją są zaliczane do kosztów, dodatkowo miesięczny koszt stanowi amortyzacja, a prawo do odliczenia 50% VAT zarówno od eksploatacji, jak i zakupu paliwa (od 01/07/2015) przysługuje bez spełniania dodatkowych wymagań (odliczanie 100% wymaga zgłoszenia do US i prowadzenia dodatkowej, restrykcyjnej ewidencji przebiegu, wykluczającej wykorzystywanie auta do celów poza-firmowych).

Schody zaczynają się w momencie wycofywania środka trwałego:

Czytaj więcej...

Umowy zlecenia – nowe zasady podlegania ubezpieczeniom

Od 1 stycznia 2016 roku w życie wchodzą zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych. W ramach rządowej walki ze „śmieciówkami” ozusowaniu zaczną podlegać umowy zlecenia nieprzekraczające najniższej krajowej kwoty wynagrodzenia (w 2016 roku 1850 złotych brutto).

1. Składki ZUS dla zleceniobiorców

Od 01.01.2016 roku nadrzędną zasadą podlegania ubezpieczeniom społecznym będzie kwestia wysokości łącznej podstawy wymiaru składek. Oznacza to, ze jeżeli pracownik podlega ubezpieczeniu z kilku tytułów, obowiązkowe składki będą odprowadzane od tych, które łącznie nie przekraczają kwoty minimalnego wynagrodzenia. Na przykład, wykonując dwie umowy zlecenia na łączną kwotę 1700 złotych (niższą niż minimalne wynagrodzenie), od obu trzeba będzie odprowadzić zarówno składki emerytalną i rentową, jak również zdrowotną (dotychczas składki obowiązywały tylko od jednej umowy – od kolejnych wystarczało odprowadzać jedynie składkę zdrowotną). Natomiast w przypadku gdy pierwsza umowa opiewa na kwotę co najmniej minimalnej krajowej, odprowadzanie składek od drugiej i kolejnych umów jest dobrowolne.

2. Składki ZUS dla przedsiębiorców, jednocześnie wykonujących umowę zlecenie

Dotychczas przedsiębiorca wykonujący równocześnie umowę zlecenie mógł wybrać tytuł podlegania obowiązkowym ubezpieczeniem, jeżeli zlecenie było równe co najmniej podstawie wymiaru składek obowiązującej przy prowadzeniu działalności (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia dla płacących pełne składki ZUS lub 30% płacy minimalnej dla osób na preferencyjnym zusie). Przy niższej kwocie zlecenia, obowiązkowym tytułem do ubezpieczenia była działalność gospodarcza.

W przyszłym roku nie zmieni się sytuacja dla przedsiębiorców płacących pełne składki ZUS. Zasady podlegania ubezpieczeniom z tytułu działalności gospodarczej i umowy zlecenia zmienią się natomiast w przypadku przedsiębiorców korzystających z preferencyjnego ZUS. Składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z tytułu działalności będą dobrowolne przy umowie zleceniu na co najmniej minimalną krajową lub odwrotnie – umowa zlecenie będzie dobrowolnym tytułem do ubezpieczenia w przypadku zadeklarowania przez przedsiębiorcę kwoty minimalnego wynagrodzenia jako podstawy wymiaru składek z działalności gospodarczej.

Nowe przepisy nie przewidują zmian w umowach zawieranych ze studentami do 26 roku życia oraz w umowach o dzieło.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek).