Zmiany w prawie pracy w 2016 roku

W związku z nowelizacją Kodeksu Pracy z 25 czerwca 2015, na początku 2016 roku w życie wejdzie szereg przepisów, które znacząco wpłyną na polski rynek pracy.

1. Zmiany w Kodeksie Pracy

Po nowelizacji, w Kodeksie Pracy zostają tylko 3 rodzaje umów o pracę:

· Umowa na okres próbny – możliwość zawarcia tylko jednej umowy z danym pracownikiem na maksymalnie 3 miesiące, z wyjątkiem sytuacji, w której pracownik miałby wykonywać inny rodzaj pracy lub od ostatniej takiej umowy z tym pracownikiem upłynęło 3 lata – wtedy możliwa jest kolejna.

· Umowa na czas określony – ograniczenie w liczbie zawieranych umów (maksymalnie 3)
i czasie trwania (do 33 miesięcy), przy czym nie będą miały znaczenia przerwy między kolejnymi umowami terminowymi; przekroczenie limitu 33 miesięcy lub zawarcie czwartej umowy będzie automatycznie uznawane za zatrudnienie na czas nieokreślony. Wyjątki stanowią: umowy okresowe w celu zastępstwa, z pracownikami sezonowymi lub na czas kadencji.

· Umowa na czas nieokreślony.

Zrezygnowano z możliwości zawierania umów na zastępstwo oraz na wykonanie określonej pracy.

Zmiany nastąpią również w zakresie wypowiadania umów terminowych. Okres wypowiedzenia umowy na czas określony zostanie powiązany ze stażem pracy pracownika w danej firmie i zrównany z okresem wypowiedzenia obowiązującym przy umowach na czas nieokreślony, tj. przy stażu pracy do 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, od 0,5 roku do 3 lat – 1 miesiąc wypowiedzenia, a powyżej 3 lat – 3 miesiące.

2. Co z umowami zawartymi przed wejściem w życie nowych przepisów?

Nowe przepisy nie będą miały wpływu na umowy na wykonanie określonej pracy, trwające w dniu wejścia w życie nowelizacji, oraz umowy okresowe, wypowiedziane przed tym dniem. W ich wypadku zastosowanie będą miały dotychczasowe przepisy.

Nowelizacja dotyka głównie umów na czas określony, w związku z czym, również przepisy przejściowe dotyczą przede wszystkim tej kategorii. Umowa na czas określony trwająca w momencie wejścia w życie nowych przepisów, będzie traktowana jako pierwsza z trzech możliwych umów terminowych, a dopuszczalny czas jej trwania (do 33 miesięcy) będzie liczony od dnia zmiany przepisów. Także staż pracy – brany pod uwagę przy ustalaniu zasad wypowiedzenia - trwającej umowy na czas określony będzie naliczany jedynie od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Natomiast w przypadku umów na czas nieokreślony, do stażu pracy u danego pracodawcy zaliczone będą także okresy zatrudnienia przed dniem wejścia w życie ustawy.

Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1220) wejdzie w życie 22 lutego 2016 roku.

VAT po 1 lipca 2015 roku

Od 1 lipca 2015 roku obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące rozliczania podatku VAT. Najbardziej odczuwalną zmianą w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, jest możliwość odliczania 50% VAT od paliwa zakupionego do samochodu osobowego wykorzystywanego zarówno w działalności gospodarczej, jak i w celach prywatnych. Dotychczas VAT od paliwa do „osobówek” można było odliczyć tylko w przypadku wykorzystywania tego samochodu wyłącznie w celach firmowych, udokumentowanego szczegółową ewidencją przebiegu zgodną ze stanem licznika pojazdu.

Z początkiem lipca wchodzi również w życie szereg przepisów związanych z mechanizmem odwrotnego obciążenia:

1) Wydłużenie wykazu towarów objętych odwrotnym obciążeniem (załącznik nr 11 do ustawy o VAT). Do listy dodano między innymi sprzęt elektroniczny (komórki, smartfony, laptopy, konsole do gier), złoto inwestycyjne, „nieobrobione plastycznie” cynk, nikiel i aluminium.

2) Objęcie odwrotnym obciążeniem wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy czynnymi podatnikami VAT (wcześniej mogli im podlegać także podatnicy z VAT zwolnieni).

3) Konieczność składania tzw. „informacji podsumowujących w obrocie krajowym” (nowy formularz VAT-27) przez sprzedawcę towaru objętego procedurą odwrotnego obciążenia.

Termin składania tej informacji pokrywa się z terminem składania deklaracji VAT-7/VAT-7K (25. dzień miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego).

Poza powyższym, zmianie – wynikającej ze zmian w mechanizmie odwrotnego obciążenia – uległy również formularze deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 i VAT-9M. Przepisy przejściowe pozwalają na składanie poprzednich wersji ww. deklaracji do końca 2015 roku, jeżeli podatnik nie dokonuje transakcji podlegających przepisom o odwrotnym obciążeniu.

Kolejna nowelizacja ustawy o VAT, przewidująca m. in. zmiany w odliczaniu VAT naliczonego od zakupów przy prowadzeniu działalności mieszanej, ma wejść w życie już z początkiem 2016 roku.

Więcej informacji: Ministerstwo Finansów, Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT, Broszura informacyjna [dok. elektroniczny: http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/broszury-informacyjne dostęp: 30.07.2015]

Cykl debat organizowanych przez PIP

Państwowa Inspekcja Pracy organizuje cykl debat poświęcony relacjom pomiędzy gospodarką, prawem a społeczeństwem. 12 grudnia uczestniczyłam w spotkaniu w ramach tego właśnie panelu. W debacie odbywającej się na Uniwersytecie Jagiellońskim uczestniczyli miedzy innymi przedstawiciele katedr pięciu krakowskich uczelni oraz reprezentant PIP.

Oprócz teoretycznych dywagacji na temat funkcjonowania prawa pracy / kodeksu pracy w Polsce, pokuszono się o próbę odpowiedzi na pytanie, czy łatwo jest być biznesmenem w naszym kraju. Bardzo ciekawa dyskusja wywiązała się w zakresie zatrudniania pracowników na umowę o pracę a zatrudniania za pomocą umów cywilnoprawnych w kontekście optymalizacji podatkowej oraz administracyjnej w świetle konfliktów miedzy pracownikami a pracodawcami.

Bardzo ciekawym akcentem były wypowiedzi przedstawiciela Małopolskich Związków Zawodowych na temat roli instytucji, organizacji i społeczeństwa w biznesie oraz w przełamaniu stereotypów o związkach zawodowych funkcjonujących w naszym Państwie.

Na końcu debata przerodziła się z teoretycznych wywodów w dyskusję praktyków przedstawiających konkretne przykłady i problemy pojawiające się podczas prowadzenia biznesu w naszym kraju. Planowane są jeszcze cztery debaty, na które mogę serdecznie zaprosić, na pewno nie będzie to czas stracony.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek).