JURATOR Finance & Management oferuje usługi z zakresu obsługi księgowej i kadrowo-płacowej dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw

Obsługa księgowa

Prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych

 • opracowanie i optymalizacja zakładowego planu kont
 • wyprowadzanie zaległości i kontrola poprawności wcześniejszych zapisów księgowych
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
 • sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat oraz sprawozdań przepływów pieniężnych
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT)
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT oraz okresowych sprawozdań dla GUS i NBP
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych oraz reprezentacja Klienta i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej i innymi urzędami
 • sporządzanie rozliczeń i sprawozdań rocznych.

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

 • przeprowadzanie i ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w sposób umożliwiający optymalizację rozliczeń podatkowych
 • wyprowadzanie zaległości i kontrola poprawności wcześniejszych zapisów księgowych
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
 • udzielanie konsultacji rachunkowych oraz wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej
 • sporządzanie rozliczeń i sprawozdań rocznych.

Prowadzenie pozostałych rozliczeń

Ewidencja podatkowa dla ryczałtu ewidencjonowanego / karta podatkowa:

 • miesięczne naliczanie podatku (PPE)
 • doradztwo w zakresie prawidłowego określenia rodzaju wykonywanej działalności zarobkowej oraz ustalenia odpowiednich kryteriów na potrzeby karty podatkowej
 • pomoc przy uzyskaniu indywidualnej decyzji urzędu skarbowego w sprawie karty podatkowej
 • bieżące prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku (VAT) – dot. ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych z zakresu podatku dochodowego oraz VAT z uwzględnieniem zagranicznych transakcji i dochodów uzyskanych za granicą.

Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowa

 • sporządzanie, staranne kompletowanie i przechowywanie dokumentacji kadrowej z zachowaniem poufności danych
 • prowadzenie całości spraw dotyczących przebiegu zatrudnienia pracowników (urlopy wypoczynkowe, zasiłki chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja dni wolnych i inne)
 • sporządzanie oraz wydawanie dokumentów i rozliczeń niezbędnych dla pracowników (zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia o zatrudnieniu i inne)
 • aktualizacja i monitorowanie rejestru badań lekarskich, szkoleń BHP i szkoleń przeciwpożarowych pracowników oraz raportowanie wyników do pracodawcy
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 • przygotowywanie siatek wynagrodzeń oraz systemów motywacyjnych dla pracowników dostosowanych do profilu, potrzeb i możliwości firmy
 • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, kontrakty managerskie)
 • monitorowanie i informowanie o zmianach przepisów z zakresu obsługi kadrowej
 • udzielanie wyjaśnień przed organami Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

Obsługa płacowa

 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników oraz przygotowywanie rachunków do umów cywilnoprawnych
 • przygotowywanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS (lub KRUS) – sporządzanie i przesyłanie raportów miesięcznych oraz przygotowywanie odpowiednich przelewów za wyliczone składki
 • sporządzanie druków ZUS RMUA i deklaracji PFRON
 • przygotowywanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [PIT-4] oraz przelewów zaliczek na ten podatek
 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B) oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-4R)
 • sporządzanie oraz dostarczanie do ZUS, GUS oraz Urzędu Skarbowego innych obowiązkowych deklaracji i rozliczeń.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek).