JURATOR Finance & Management oferuje również usługi dodatkowe takie jak:

Doradztwo gospodarcze i finansowe

Konsultacje osobiste, telefoniczne lub mailowe z zakresu spraw rachunkowych, księgowych, finansowych, kadrowo-płacowych, które pomogą zapewnić Klientowi poprawę efektywności funkcjonowania jego firmy oraz stabilny rozwój na rynku. W ramach tej usługi świadczymy również:

 • Rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących zarządzania na poziomie strategicznym i operacyjnym;
 • Optymalizacja rozliczeń podatkowych;
 • Wyprowadzanie zaległości i kontrola poprawności wcześniejszych zapisów księgowych;
 • Udzielanie konsultacji rachunkowych;

Usługi finansowego audytu wewnętrznego

Niezależne doradztwo oraz weryfikacja zapisów księgowych oraz sprawozdań finansowych, których celem jest usprawnienie operacyjne przedsiębiorstwa oraz wniesienie do niego wartości dodanej. Usługa audytu wewnętrznego, którą oferujemy:

 • pomaga w optymalizacji procedur między działem księgowym a Zarządem, lub pomiędzy biurem rachunkowym a firmą (np. poprawa komunikacji, udoskonalenie terminowości, minimalizacja błędów i pomyłek),
 • pomaga przedsiębiorstwu w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i metodyczne podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem,
 • pozwala lepiej kontrolować i zarządzać przedsiębiorstwem,
 • zestaw procedur i testów umożliwia określenie czy np. wartość sprzedaży poziom zobowiązań czy wysokość środków pieniężnych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym nie są istotnie zniekształcone.

Usługi windykacyjne

Zarówno w zakresie zapobiegania powstawaniu zadłużeń, jak i odzyskiwania długów. W ramach tej usługi oferujemy:

 • prowadzenie i monitoring rozliczeń z kontrahentami oraz pracownikami,
 • przeprowadzanie audytu windykacyjnego (sprawdzanie stanu prawnego kontrahenta oraz jego zdolności do zabezpieczania roszczeń),
 • pomoc w sprzedaży wieżytelności,
 • monitorowanie należności i eliminowanie należności zagrożonych,
 • windykacja przedsądowa i oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem;
 • zawieranie ugód z dłużnikami w celu ograniczenia kosztów sądowych i egzekucyjnych;
 • prowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego;
 • złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika i reprezentowanie interesów wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.

Outsorcing remanentów i inwentaryzacji

Kompetentne przeprowadzanie "spisów z natury" zarówno dla małych firm, jak też dla korporacji i firm sieciowych, wspieranie bezpieczeństwa oraz ograniczenie manipulacji przy wycenie majątku firmy, przygotowywanie raportów oraz analiz wyników końcowych przeprowadzonych inwentaryzacji. Dzięki naszej usłudze przedsiębiorca:

 • ma pewność, że spis z natury jest przeprowadzany przez profesjonalistów działjących wg obowiązujących zasad prawidłowego spisu oraz wytycznych zgodnych z ustawą o rachunkowości;
 • może liczyć na elastyczność w zakresie harmonogram prac spisowych;
 • otrzyma wszystkie przygotowane podzczas inwentaryzacji materiały (formularze dokumentów spisowych, wyciągi z instrukcji inwentaryzacyjnej, wykazy zadań przy spisie itp.);
 • otrzyma uporządkowaną syntetyczną i analityczna ewidencje księgową dotyczącą składników majątku objętego spisem;
 • gwarancję rzetelnego i bezstronnego wykonywania czynności związanych z inwentaryzacja;
 • otrzyma raport wraz z analizą wyników inwentaryzacji, zawierającą m.in. informacje o stanie i strukturze zapasów, ich jakości, przydatności, zabezpieczeniu przed zniszczeniem i nadużyciami.

Udostępnienie dodatkowych narzędzi internetowych umożliwiających Klientowi podgląd i dostęp do danych księgowych, analiz graficznych i raportów finansowych na podstawie wprowadzanych na bieżąco danych do systemu księgowego.

Dla chętnych przedsiębiorców możemy całą komunikację z biurem rachunkowym (w tym przekazywanie dokumentów oraz konsultacje księgowe) ograniczyć do kontaktów telefonicznych i mailowych, a dzięki udostępnionym narzędziom online Klient ma dostęp do rozliczeń 24 godz. na dobę. Przy takiej formie współpracy archiwizacja dokumentów może się się odbywać w dwojaki sposób: wersja papierowa dokumentów może być przesyłana do biura - usługi kurierskie, lub może zostać u Klienta.

Świadczymy również usługi w zakresie:

 • Przygotowywania i analizy biznes planów
 • Wyceny przedsiębiorstw
 • Doradztwa HR (przygotowywanie i dostosowywanie do wymogów systemów motywacyjnych oraz budowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw)
 • Opracowywanie analiz strategicznych firm oraz strategii ich rozwoju
 • Pomoc przy przeprowadzaniu restrukturyzacji przedsiębiorstw

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek).